Regulamin sklepu internetowego

obowiązujący od dnia 18 listopada 2020 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Witaminka dostępny pod adresem internetowym www.witaminkasklep.pl prowadzony jest przez Roberta Buratyna Sklep Witaminka, Jedlicze ulica Tytusa Trzecieskiego, 38-460 Jedlicze, dla celów podatkowy zewidencjonowanym pod numerem NIP 6851950302
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – Robert Buratyn Sklep Witaminka, Jedlicze ulica Tytusa Trzecieskiego, 38-460 Jedlicze, dla celów podatkowy zewidencjonowanym pod numerem NIP 6851950302
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.witaminkasklep.pl
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która korzysta ze Sklepu.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie. Przez Umowę Sprzedaży w niniejszym Regulaminie rozumie się też umowę przewozu zamówionych produktów jako jej nieodłączny element.
 13. Anulowanie Zamówienia – odstąpienie przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży w wypadkach wskazanych w Regulaminie.
 14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Robert Buratyn Sklep Witaminka, Jedlicze, ulica Tytusa Trzecieskiego, 38-460 Jedlicze
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: witaminka.kontakt@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 693 359 800
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO Bank Polski 34 1020 2964 0000 6902 0151 6087
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą technologie HTTP i HTTPS, HTML 5, XHTML i XML, CSS 3, JavaScript;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych (i adresowych) umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i uwzględniają podatek od towarów i usług wg stawek na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży (cena brutto). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy podczas składania Zamówienia.
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie, dostarczenie i usługi przewozowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w polu zawierającym opis Produktu.
 6. O ile nie wskazano wyraźnie szacunkowej wagi Produktu, cena obejmuje jedną sztukę Produktu. W przypadku wskazania szacunkowej wagi Produktów, wskazana cena obliczana jest jako wielokrotność wskazanej szacunkowej wagi Produktów.
 7. Przedstawienie Produktów w Sklepie ma jedynie charakter przykładowy. Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od sposobu zaprezentowania na stronie.

§6 Zasady składania Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przy pomocy udostępnionych narzędzi.
 3. Minimalna wartość zamówienia nie może być niższa niż 50 zł.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz dodatkowe cechy jeśli są dostępne, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”,
  b) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  c) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
  d) opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 5. Złożenie Zamówienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży będących przedmiotem Zamówienia.

§7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Dostawa produktów realizowana jest po potwierdzeniu dostępności produktów i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę lub inny podmiot w jego imieniu.

2. Wysokość opłaty za przewóz Zamówienia realizowana jest w oparciu o wysokość kwoty zamówienia. Opłata za przewóz z magazynu znajdującego się pod adresem 38-204 Tarnowiec, Łubienko 84 do miejsca dostawy:  zamówienie o wartości pomiędzy 50zł a 80zł wynosi 5zł natomiast powyżej 80zł opłata za przewóz jest darmowa.

3. Dostawa realizowana jest na odległość maksymalnie 20 km od miejsca 38-204 Tarnowiec, Łubienko 84 po drogach publicznych. Klient przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na brak możliwości odbioru osobistego, w sytuacji złożenia Zamówienia z adresem odbioru w odległości większej niż wskazana na wstępie i nie uzgodnionej indywidualnie ze Sprzedawcą, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klienta obciążać będą koszty poniesione przez Sprzedawcę, w szczególności ewentualne prowizje od płatności (zwrotu środków).

4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
c. Płatność elektroniczne oferowane przez dostawcę usług płatniczych (PayU).

5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu oraz każdorazowo są dostępne do wyboru w ramach Zamówienia.

§8 Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji lub odrzuca ofertę. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku braku wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji, przyjmuje się, że Sprzedawca odrzucił ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki odliczoną kwotą. W przypadku odmowy zapłaty lub odbioru Produktów Sprzedawca ma prawo Anulować Zamówienie.
 4. Zamówienie zostanie wysłane przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia lub uzgodniony przez strony po potwierdzeniu Zamówienia. Jeśli nie wskazano inaczej liczba dni określa dni robocze.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatnością elektroniczną – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Miejscowości Łubienko i okolic (do 20 km).
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do zachowania pełnego wynagrodzenia za dostawę Produktów także w przypadku Anulowania Zamówienia. Ponowna dostawa może być uzależniona od pokrycia przez Klienta kosztów z nią związanych.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo Anulowania Zamówienia w przypadku wskazania nieprawidłowego adresu dostawy i nie usunięcia przez Klienta błędu w terminie 5 dni od zawiadomienia przez Sprzedawcę, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia tytułem dostawy.
 11. W przypadku Anulowania Zamówienia z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Klient, Sprzedawca ma prawo potrącić z ceny wszelkie koszty poniesione w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, bez konieczności składania dalszych oświadczeń, na co Klient wyraża zgodę.
 12. Dostawa jest realizowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10- 17 oraz w soboty w godzinach od 9-14.
 13. Sprzedawca nie oferuje możliwości odbioru osobistego.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Wobec powyższego Konsumentowi w miejsce prawa do odstąpienia od umowy, przysługuje prawo Anulowania Zamówienia najpóźniej do momentu rozpoczęcia dostawy. W przypadku rozpoczęcia dostawy Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy z uwagi na przedmiot Umowy Sprzedaży.

§10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Sprzedawca dostarcza produkty pozbawione wad fizycznych i prawnych, chyba, że wada stanowi cechę produktu wskazaną w opisie.
 3. Z uwagi na cechy Produktów waga Produktów podana na stronie Sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistej, jednak nie więcej niż 15% i nie stanowi to wady Produktu.
 4. W przypadku wystąpienia niewskazanej w opisie wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi określone w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca dokonujący Zamówienia w związku z prowadzoną działalnością, strony Umowy Sprzedaży wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Do skutecznego złożenia reklamacji w ramach Umowy Sprzedaży wymagane jest określenie konkretnego Produktu objętego reklamacją oraz przekazanie na wyraźne żądanie Sprzedawcy reklamowanego Produktu Sprzedawcy celem oceny zasadności roszczeń.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść i warunki będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a. formularz kontaktowy;
  b. Formularz Zamówienia;
  c. Koszyk.
 2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez czas nieokreślony.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami bezprawnymi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do innych usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta – o ile go posiada.

§13 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Klient oświadcza, że udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §12 Regulaminu, danych osobowych oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 2. Klient nie jest uprawniony do:
  a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §12 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §12 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

§14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu określa Polityka Prywatności. 

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn – to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez informację na stronie internetowej Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2020 r. i obowiązuje do odwołania.